Regulamin sklepu internetowego succusstudio.com z dnia 3 grudnia 2021 r. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz polityką prywatności przed dokonaniem transakcji w naszym sklepie internetowym.

 1. Poniższy tekst stanowi regulamin sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.succusstudio.com. Właścicielem sklepu internetowego jest Dominika Hapka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dominika Hapka Studio, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres ul. Dożynkowa 16, 86-050 Solec Kujawski, NIP 5542996671, REGON 389853617, adres e-mail: hi@succusstudio.com, numer telefonu: +48 510 214 341.
 2. Regulamin obowiązuje sprzedawcę oraz wszystkie podmioty korzystające z usług sklepu internetowego succusstudio.com.
 3. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu ma firma Dominika Hapka Studio.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe w oparciu o przeglądarki internetowe: Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Opera lub Safari. Do poprawnego działania strony niezbędne jest włącznie obsługi cookies. Natomiast do komunikacji z klientem jest również wymagany aktywny adres e-mail, na który będą przesyłane informacje o aktualnym statusie zamówionego wcześniej produktu.
 5. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności. Korzystanie ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne.
 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 2. Konsument – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą ze sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kupujący – zarówno konsument, jak i klient.
 4. Sprzedawca, usługodawca – Dominika Hapka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dominika Hapka Studio wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 5. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 7. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu, wymieniona w cenniku dostaw znajdującym się pod adresem: https://succusstudio.com/succus-dostawa-zwroty
 8. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do elektronicznego koszyka oraz określający warunki umowy sprzedaży, w tym sposób dostawy i płatności
 9. Koszyk – lista wybranych przez kupującego produktów, sporządzona na podstawie oferty sklepu internetowego.
 10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. z późniejszymi zmianami.
 12. Produkt – dostępna minimalna i niepodzielna rzecz ruchoma w sklepie internetowym, która może być przedmiotem umowy sprzedaży między klientem, a sprzedawcą.
 13. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.
 14. Realizacja zamówienia – to czas niezbędny do przetworzenia, wykonania oraz wysłania zamówienia, dokładnie opisany pod adresem: https://succusstudio.com/succus-dostawa-zwroty/
 15. Sklep – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem  https://succusstudio.com  
 16. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą Internetu.
 17. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między klientem a sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego.
 18. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem sklepu internetowego.
 19. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 20. Zamówienie – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza zamówienia w którym zostają jednoznacznie określone: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane kupującego i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.
 1. Korzystać ze sklepu internetowego oraz zakupić produkty może tylko i wyłącznie osoba posiadająca zdolność do zawarcia umowy wiążącej.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do pozbawienia klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego oraz wstrzymania się od realizacji jego zamówienia w sytuacji, gdy podane przez niego dane są niezgodne z prawdą bądź, też naruszają prawa osób trzecich.
 3. Klient zobowiązuje się przestrzegać regulaminu oraz korzystać z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Klient zawiera umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem, a sprzedawcą.
 2. Realizację zamówienia rozpoczynamy po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie bankowym. Numer konta zostanie podany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia i przejścia przez pełen proces zamówienia należy:

  • wybrać produkt ze strony sklepu,
  • następnie określić szczegóły produktu: metal, barwę bursztynu oraz jego kształt, rozmiar i ilości,
  • kliknąć przycisk „DODAJ DO KOSZYKA”,
  • kliknąć w prawym górnym rogu „KOSZYK”, gdzie jest dostępny szybki podgląd zamawianych produktów,
  • klikając jeden z dwóch przycisków „ZOBACZ KOSZYK / ZAMÓWIENIE” zostaniemy przekierowani na stronę finalizacji naszego zamówienia,
  • w sytuacji zmiany ilości zamawianego produktu w kolumnie „ILOŚĆ” proszę wybrać pożądaną wartość i kliknąć „PRZELICZ KOSZYK”,
  • wybierając „PRZEJDŹ DALEJ” na następnej stronie będziemy musieli podać dane do rozliczenia. Jeśli przesyłka ma być wysłana na inny adres proszę zaznaczyć checkboxa i podać niezbędne dane, są one oznaczone “*”,
  • w zakładce „PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA”, klient ma możliwość dodania komentarza,
  • ostania zakładka „PŁATNOŚĆ” wskaże numer konta na które należy przelać kwotę za zamawiane produkty oraz przesyłkę,
  • potwierdzić poprzez checkbox swoja zgodę z regulaminem,
  • zatwierdzić składane zamówienie klikając przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

 4. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „KUPUJĘ I PŁACĘ” Klient ma możliwość dokonywania zmian dotyczących produktów, danych teleadresowych do dostawy produktów, a także formy potwierdzenia zakupu, tj. paragonu albo faktury VAT w sekcji „PODSUMOWANIE ZAMÓWIENIA”. W celu wystawienia faktury klient zobowiązany jest to umieszczenia w sekcji komentarze prośby o wystawienie faktury VAT.
 5. Naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ” jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia o wskazanej przez klienta treści.
 6. Treść zamówienia wraz z informacją o kosztach produktu i dostawy zostanie wyświetlona na kolejnej stronie po kliknięciu przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
 7. Po złożeniu zamówienia klient niezwłocznie dokonuje płatności zgodnie z wybraną metodą płatności. W sytuacji braku środków na koncie w ciągu 3 dni roboczych zostanie ono anulowane.
 8. Po zaksięgowaniu płatności, sprzedawca przetwarza zamówienie klienta, celem jego weryfikacji. Po pomyślnej weryfikacji zamówienia, sprzedawca przyjmuje zamówienie do realizacji. Klient otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia jego zamówienia, o czym zostanie poinformowany na wskazany przez niego adres e-mail.
 9. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 10. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia jest podanie przez klienta danych niezbędnych do dostawy produktu, a także zaakceptowanie treści regulaminu.
 11. Prezentowane na stronach sklepu zdjęcia i inne formy prezentacji biżuterii nie oddają jej rzeczywistej wielkości – mają jedynie charakter informacyjny.
 12. Zdjęcia wyrobów zawierających bursztyn oraz określone barwy mają charakter poglądowy. W rzeczywistości każda sztuka biżuterii jest unikatowa, a każdorazowo użyty bursztyn jest jedyny w swoim rodzaju.
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest decyzją sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji złożonego przez klienta zamówienia, w szczególności w przypadku, w którym:

  • dane teleadresowe klienta są niepełne lub nieprawidłowe,
  • wystąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych,
  • płatność nie została uiszczona w wymaganym czasie,
  • produkt jest niedostępny,
  • wartość produktu jest równa 0,00.

 14. W przypadku nieprzyjęcia zamówienia i odmowy jego realizacji Klient otrzyma informacje na adres e-mail.
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych.
 2. W wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy może dojść do opóźnienia w dostawie produktu, czas realizacji zamówienia jest dodatkowo wydłużany. Zostaną Państwo o tym poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie terminu z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności w przypadku wystąpienia siły wyższej. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym na stronie internetowej sklepu, sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich klienta, podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku klient może wycofać zamówienie.
 4. O koszcie dostawy produktów klient jest informowany w procesie składania zamówienia. Klient pokrywa koszt dostawy produktu na wskazany przez niego adres korespondencyjny.
 5. W momencie wysyłki zamówienia klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie nadania przesyłki z zamówieniem.
 6. Produkty są dostarczane pod wskazany przez klienta w zamówieniu adres za pomocą firmy kurierskiej.
 7. Przewidywany czas dostawy dla zamówień krajowych to 1-2 dni robocze, od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Czas dostawy realizowany przez firmę zewnętrzną może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sprzedawcy.
 8. Przy odbiorze przesyłki dostarczanej przez kuriera, klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez klienta i kuriera.
 9. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia produktu podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez klienta i kuriera.
 1. Klient ma prawo zrezygnować, dokonać zmian zamówienia niezwłocznie po otrzymaniu e-maila „POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA (1/3)”. W tym celu klient powinien skontaktować się ze sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej hi@succusstudio.com lub telefonicznie.
 2. Nie można anulować zamówienia produktu, który został już wysłany.
 1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon. Faktura VAT wystawiana jest na wyraźne życzenie klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do wystawienia faktury.
 5. Paragon lub fakturę należy zachować na wypadek ewentualnych zwrotów lub reklamacji.
 1. Wszystkie oferowane w sklepie produkty podlegają reżimowi odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (dotyczy sprzedaży konsumenckiej).
 2. Z uwagi na wysoką delikatność produktów, firma zastrzega, że naprawie gwarancyjnej nie podlegają rozerwane łańcuszki, bowiem uszkodzenia takie mogą powstać wyłącznie w wyniku niewłaściwego użytkowania.
 3. Gwarancja na produkty SUCCUS studio trwa 1 rok od otrzymania przez klienta produktu. Dotyczy ona uszkodzeń wynikających z wad produkcyjnych biżuterii. Nie obejmuje natomiast uszkodzeń mechanicznych wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu.
 4. Jeżeli biżuteria nosi ślady naprawy własnej lub jubilerów nie współpracujących z SUCCUS studio produkt traci gwarancję.
 5. Gwarancja jest rozpatrywana na podstawie dowodu zakupu – paragonu lub faktury VAT.
 1. Sklep internetowy oferuje Produkty wykonane z metali szlachetnych i wprowadza je do obrotu zgodnie z obowiązującym prawem probierczym. Poniżej najważniejsze informacje oraz TABELA POLSKICH CECH I ZNAKÓW PROBIERCZYCH.
 2. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1365) określa zasady oraz warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

„Wyroby z metali szlachetnych mogą być wprowadzone do obrotu, jeżeli są oznaczone cechami probierczymi albo posiadają świadectwo badania, które w obrocie zastępuje cechę probierczą. Z obowiązku badania i cechowania zwolnione są wyroby, w których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych nie przekracza (1 grama w przypadku stopów złota i platyny,5 gramów w przypadku stopów srebra.) Limity masy metalu dotyczą pojedynczych sztuk, nawet w odniesieniu do wyrobów, które zazwyczaj sprzedawane są w parach (np. kolczyki). Większość obowiązków związanych z prawidłowym oznaczeniem wyrobów musi wykonać osoba, która po raz pierwszy udostępnia wyrób w celu użytkowania lub sprzedaży. Podmiot, wprowadzający do obrotu wyroby z metali szlachetnych o masie mniejszej, niż wskazana w ustawie, ma obowiązek: zapewnić zgodność prób tych wyrobów z próbami określonymi w ustawie prawo probiercze, przekazać informację o próbach tych wyrobów podmiotowi, któremu udostępnia te wyroby w celu używania lub sprzedaży, umieścić na metce dołączonej do wyrobu informację o próbie oraz o masie części wykonanych z metalu szlachetnego. Wyroby, które z mocy ustawy podlegają wyłączeniu z obowiązku badania i cechowania, mogą zostać oznaczone cechami probierczymi na wniosek podmiotu zgłaszającego. W takich przypadkach wyroby nie muszą być oznaczone znakiem imiennym.”

 1. Zwrot towaru możliwy jest w terminie 14 dni od daty otrzymania produktu.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie wypełnionego „FORMULARZA ZWROTU” na adres e-mail: hi@succusstudio.com w tytule wpisując Zwrot oraz numer zamówienia. W zwracanej przesyłce należy dołączyć oryginał wypełnionego formularza zawierający podpis klienta oraz paragon.
 3. Zwracany towar nie może nosić znamion użytkowania, musi posiadać oryginalne opakowanie oraz wszystkie metki.
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia produktu w przypadkach zwrotu uszkodzonego produktu, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia pod wskazany adres produktu niekompletnego.
 5. Koszt zwrotu ponosi klient.
 6. Nie akceptujemy wysyłki towarów za pobraniem oraz listem za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 7. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Dominika Hapka Studio ul. Dożynkowa 16, 86-050 Solec Kujawski.
 8. Środki pieniężne za zwrócony towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych na numer konta wskazany w „FORMULARZU ZWROTU”.
 9. Klient odstępujący od umowy sprzedaży, ponosi jedynie koszt odesłania produktu do sprzedawcy.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, nie przysługuje klientowi w wypadku umowy sprzedaży, w której przedmiotem świadczenia jest rzec nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (klienta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 11. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży przysługuje zarówno sprzedawcy, jak i klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w ściśle określonym terminie.
 12. Zwrotom nie podlegają produkty wykonane „na specjalne zamówienie” oraz karty podarunkowe.
 1. Niniejsze zasady i warunki dotyczą kart podarunkowych kupionych w sklepie internetowym. Kart podarunkowych można używać na stronie Sklepu https://succusstudio.com.
 2. Kartą podarunkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część, tylko w przypadku, gdy wartość karty jest równa lub mniejsza niż wartość zakupionych produktów. Jeśli wartość karty jest mniejsza niż całkowita wartość zakupu, klient może wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję.
 3. Karty podarunkowe są jednorazowe, oznacza to że można ich użyć tylko raz. W przypadku niewykorzystania całkowitej wartości karty podarunkowej sklep wygeneruje kod zastępczy, który zostanie przesłany drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez klienta.
 4. Karta jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upływie okresu ważności dokonanie zakupu przy użyciu karty podarunkowej jest niemożliwe.
 5. Zamówienie karty podarunkowej jest realizowane w ciągu 7 dni roboczych. W przypadku wyjątkowo pilnego terminu prosimy o kontakt.
 6. W przypadku gdy klient zdecyduje się zwrócić produkt kupiony za pomocą karty podarunkowej, otrzyma kod zastępczy. Jeżeli została użyta dodatkowa metoda płatności, zostanie dokonany zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. Kod zastępczy zostanie wysłany do klienta na wskazany przez niego adres e-mail, niezwłocznie po przetworzeniu zwrotu. Jeśli nie uda się ustalić prawidłowego adresu e-mail, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy kodu zastępczego do czasu ustalenia prawidłowego adresu e-mail klienta.
 7. Kart podarunkowych ani kodów zastępczych nie można wymieniać na gotówkę.
 8. Klient ma 14 dni kalendarzowych (licząc począwszy od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia karty podarunkowej. W celu anulowania zamówienia karty należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą pod adresem hi@succusstudio.com
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zagubienie, kradzież lub zniszczenie karty podarunkowej lub kodu zastępczego.
 1. Umowy zawierane poprzez sklep zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego regulaminu.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. umowa sprzedaży) zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane umowy sprzedaży.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.)